Ordlista A-Ö

Du som ska bygga eget hus stöter ofta på nya begrepp i allt från materialval till entreprenadform. I denna ordlista reder vi ut termerna som är bra att känna till inom husbygge, hustillverkning och nyckelfärdiga hus.

Ordlistan fylls på löpande. Hittar du inte det du söker? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

B

 

Beställare

En beställare är någon som är uppdragsgivare för konsulter, entreprenörer eller leverantörer enligt ett förfrågningsunderlag eller kontrakt. Det är ofta byggherren som är beställaren, men beställaren kan också vara en fastighetsförvaltare, en brukare eller en totalentreprenör.

I ett byggprojekt kan det finnas flera beställare på olika nivåer. Ett exempel är om byggherren anlitar en entreprenör som i sin tur anlitar en underentreprenör.
I det fallet blir entreprenören en beställare för underentreprenören.

Bygghandling

Bygghandling är ett samlingsbegrepp på den dokumentation som behövs för att påbörja ett bygge – såsom ritningar, rumsbeskrivningar och tekniska instruktioner. Handlingarna beskriver också material, de produkter som valts och vilka mått som ska användas.

Bygghandlingar har flera funktioner. Handlingarna som lämnas till entreprenören blir en beskrivning av beställarens krav på slutresultatet. De utgör underlag för kontraktet och kan visa på om entreprenören gjort det arbete som utlovats. Handlingarna används också när projektet ska besiktas.

Byggherre

Den som utför eller låter utföra ett byggprojekt för egen räkning kallas byggherre. Det är du som beställer huset som är byggherre för projektet, oavsett om arbetet utförs genom totalentreprenad eller utförandeentreprenad. En byggherre kan även vara ett företag, exempelvis ett fastighetsbolag.

Byggherren är ytterst ansvarig för projektet och det är denna persons namnteckning som ska stå på avtal och upphandlingsdokument. Byggherren ska också framställa och följa upp kontrollplaner, ansvara för att föreskrifter och regelverk efterföljs och se till att det finns en ansvarsfördelning inom projektet.

Byggledare/byggprojektledare

Om du beställer ett hus genom totalentreprenad utses en byggledare för projektet. Byggledarens roll är att leda bygget, fånga upp och lösa eventuella problem, hålla tidsplanen och se till att du som kund blir nöjd med slutresultatet. Byggledaren kallas ibland för byggprojektledare.

Byggledaren kan ses som beställarens förlängda arm och representant i det dagliga arbetet. Han eller hon har ett övergripande ansvar över de underentreprenörer som ingår i projektet och är deras främsta kontaktperson. Byggledaren ansvarar också för beslut kring kvalitet, säkerhet och miljöfrågor och ser till att detaljerna i projektet skapar en fungerande helhet.

Bygglov

Bygglov är ett godkännande från kommunen för att få bygga, riva eller ändra något på din tomt. Du behöver oftast bygglov för nybyggnation samt för tillbyggnad och större ändringar på ett befintligt hus. Även plank eller en mur kan kräva bygglov.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som tar emot och hanterar din ansökan, ofta mot en avgift. När du fått bygglov har du en begränsad tid på dig att använda det. Bygget behöver påbörjas inom två år och vara färdigt inom fem år.

Det finns byggen som inte kräver bygglov. Det gäller till exempel friggebodar, attefallshus och attefallstillbyggnader. Tänk på att en anmälan kan krävas även om det du tänkt bygga är bygglovsbefriat.

D

 

Delad entreprenad

Delad entreprenad är en upphandlingsform som innebär att beställaren själv anlitar och upprättar avtal med entreprenörer till husbygget, till exempel hantverkare och elektriker. Sidoentreprenörer, som de kallas, svarar direkt till beställaren och det är beställarens ansvar att samordna arbetet mellan de olika sidoentreprenörerna.

Denna upphandlingsform ger beställaren mer frihet och ökad kontroll i byggprojektet, men medför också ett större ansvar och högre krav på kompetens och erfarenhet hos beställaren. Läs mer om delad entreprenad här.

E

 

Entreprenadform

Entreprenadform är ett begrepp som beskriver graden av insyn som beställaren av ett husbygge har i ett byggprojekt. I Sverige talar man oftast om två entreprenad­­­­former­; totalentreprenad och utförandeentreprenad. Entreprenadform ska inte blandas ihop med upphandlingsform.

Entreprenör

Entreprenör syftar på personer och företag som utför arbete på entreprenad. Det innebär att entreprenören åtar sig att utföra ett arbete inom en viss tidsperiod för ett pris som gjorts upp mellan entreprenör och beställare. Entreprenören kan stå för hela projektet eller enstaka delar. Inom byggbranschen kan en entreprenör vara allt från byggföretag och elektriker till VVS-installatörer och målare.

F

 

Förfrågningsunderlag

När du anlitar en byggentreprenör ska du lämna ett förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag är en beskrivning av det du vill ha anbud på. Underlaget kan bestå av ritningar, tekniska beskrivningar av det som ska byggas och entreprenadregler för projektet. Ett förfrågningsunderlag kan beskrivas som en enklare och mindre detaljrik bygghandling.

G

 

Generalentreprenad

Generalentreprenad är en upphandlingsform där entreprenören ansvarar för utförandet (byggarbetet) och samordning samt upphandling av underentreprenörer. Beställaren tar i sin tur hand om projekteringen, det vill säga planering och framtagning av bygghandlingar. Läs mer om generalentreprenad här.

Generalentreprenör

En generalentreprenör är någon som blir anlitad av en beställare för att ta hand om allt som rör upphandlingar, avtal och samordning av underentreprenörer inom ett byggprojekt. Generalentreprenören leder även utförandet av arbetet. Beställaren tar själv hand om planering och projektering. Läs mer om generalentreprenad här.

H

 

Huvudentreprenör

Vid delad entreprenad kan beställaren välja att anlita en konsult som sköter upphandlingar och skriver avtal med de entreprenörer som behövs. Denna person kallas huvudentreprenör och de som anlitas kallas underentreprenörer.

Underentreprenörerna arbetar för huvudentreprenören och har egna avtal med denne. Det ursprungliga avtalet mellan huvudentreprenör och beställare påverkas alltså inte. Huvudentreprenören ansvarar för sina egna underentreprenörer, men har inget ansvar över andra entreprenörer som beställaren anlitar.

K

 

Kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig – KA – har i uppdrag att upprätta en kontrollplan för husbygget. Kontrollplanen ska nämna riskbedömningar som gjorts, beskriva hur bygget ska utföras och lista vilka kontroller som ska ske under projektets gång.

Kontrollansvarig ser också till att projektet följer plan- och bygglagen och medverkar vid byggnadsnämndens besiktningar. I rollen ingår även att samla in dokumentation av de kontroller som utförs av entreprenörerna själva. Du som vill arbeta som kontrollansvarig behöver först bli certifierad och registrerad hos Boverket.

P

 

Projektering

Projektering innebär att byggprojektet konkretiseras genom skisser, ritningar och bygghandlingar. Även tekniska detaljer och klimateffektiva lösningar utformas och presenteras. Projekteringen används för att ansöka om bygglov och blir även en instruktion för byggarbetet.

Vid utförandeentreprenad är det beställaren själv som ansvarar för projekteringen. Om du ska bygga med totalentreprenad är det istället entreprenören som ser till att projektering görs. Du som är byggherre väljer sen vilka alternativ du vill gå vidare med.

Projektör

En projektör arbetar med att rita och konstruera byggnader. Projektören arbetar ofta tätt med arkitekten, beställaren och byggprojektledaren för att upprätta ritningar, rums­beskrivningar och övriga bygghandlingar som behövs. Ritningarna skapas oftast virtuellt.

Det är projektören som väljer material till huset och beräknar miljöpåverkan. Projektören gör även riskbedömningar kopplat till konstruktionen för att säkerställa att huset kan byggas, underhållas och användas på ett säkert sätt.

S

 

Samordnad generalentreprenad

Samordnad generalentreprenad är en upphandlingsform som innebär att du som beställare på egen hand upphandlar sidoentreprenörer för byggprojektet. När detta är gjort så överförs alla avtal samt samordningsansvaret till en generalentreprenör.

Samordnad generalentreprenad kan ses som en blandning mellan delad entreprenad och generalentreprenad.

Samordningsansvarig

Om flera entreprenörer anlitats behöver projektet en samordningsansvarig som koordinerar arbetet. Beställaren kan själv vara samordningsansvarig. Det går också att anlita en extern entreprenör att överlåta samordningsansvaret till.

Den som är samordningsansvarig ska anordna skyddsronder och se till att alla aktörer känner till föreskrifter och eventuella risker på bygget. Personen ska även kontrollera att entreprenörernas personal har rätt tillstånd och utbildning för arbetet som ska utföras.

Sidoentreprenör

Vid delad entreprenad är det beställaren själv som anlitar de entreprenörer som behövs. Dessa entreprenörer kallas för sidoentreprenörer och svarar direkt till beställaren. En samordningsansvarig koordinerar sidoentreprenörernas arbeten.

T

 

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att en entreprenör tar hand om hela byggprocessen från projektering till färdigbyggt hus. Som beställare är det bara entreprenören du behöver skriva kontrakt med. Denna entreprenadform kallas även för att bygga nyckelfärdigt.

Entreprenören har därmed ett helhetsansvar för husbygget. Han eller hon hanterar avtal med underentreprenörer, tar hand om ritningar och konstruktion samt överser materialleveranser. Entreprenören ser även till att arbetsmiljöregler följs.

 

U

 

Underentreprenör

En underentreprenör anlitas på beställning av en huvudentreprenör. Huvudentreprenören har ett avtal med beställaren, ofta byggherren, medan underentreprenörer arbetar direkt för huvudentreprenören.

Det är vanligt att låta byggherren godkänna vilka underentreprenörer som huvudentreprenören får anlita.

Upphandlingsform

Upphandlingsform är ett begrepp som främst syftar på hur många entreprenörer som beställaren skriver avtal med i ett byggprojekt. Det innefattar även de olika entreprenörernas ansvar gentemot varandra.

De två vanligaste upphandlingsformerna är generalentreprenad och delad entreprenad. Upphandlingsform ska inte blandas ihop med entreprenadform.

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad är en entreprenadform som betyder att du som beställare ansvarar för planering och projektering av ett husbygge. En entreprenör ansvarar i sin tur över att upprätta avtal med de underentreprenörer som behövs.

Entreprenören överser även arbetet som utförs och samordnar de olika underentreprenörerna. Läs mer om utförandeentreprenad här.

Läst klart? Jämför husleverantörer!